loader

Giải pháp - Dịch vụ

Dịch vụ Mago Consulting

Xây dựng chiến lược marketing

Xây dựng chiến lược Marketing

Marketing là mạch máu trong dòng chảy của doanh nghiệp phát triển bền vững. Mago cung cấp giải pháp tư vấn chiến lược marketing ứng dụng nền tảng marketing gốc giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

 • Tư vấn xây dựng chiến lược marketing
 • Chuyển hóa hoạt động marketing

Tư vấn setup doanh nghiệp

 • Nghiên cứu thị trường
 • Đóng gói sản phẩm, dịch vụ
 • Định vị thương hiệu
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Xây dựng chiến lược Sale, Marketing
Tư Vấn Setup Doanh Nghiệp
Tư Vấn Xây dựng chiến lược

Tư vấn xây dựng chiến lược

Thị trường đúng, sản phẩm đúng, con người giỏi, tổ chức vững mạnh đó là điều kiện cần cho một mô hình kinh doanh. Chiến lược được coi là xương sống của doanh nghiệp.

Chiến lược kinh doanh

Xây dựng chiến lược kinh doanh hoàn thiện.

KPI đo lường hiệu quả

Đo lường hiệu quả các chiến dịch kinh doanh

Tư vấn đóng gói quy trình kinh doanh

Một trong những yếu tố doanh nghiệp không nhân rộng và kinh doanh hiệu quả đó là đóng gói sản phẩm dịch vụ. Mago Marketing giúp doanh nghiệp hoạch định và đóng gói sản phẩm.

 • Đóng gói hệ thống sản phẩm, dịch vụ
 • Đóng gói mô hình kinh doanh
Tư Vấn Đóng Gói Quy Trình Kinh Doanh
Tư Vấn Xây Dựng Thương Hiệu

Tư vấn xây dựng thương hiệu

Giải pháp đồng bộ và toàn diện về xây dựng thương hiệu.

 • Xây dựng hệ giá trị cốt lõi thương hiệu
 • Định vị thương hiệu
 • Chuẩn hóa định vị thương hiệu
 • Kích hoạt định vị thương hiệu

Mago

Mago đã và đang giúp doanh nghiệp chuẩn hóa về hoạt động kinh doanh dựa trên 3 trụ cột:

 •  Huấn luyện đào tạo marketing, quản trị
 •  Dịch vụ tư vấn, cố vấn marketing, quản trị
 • Hợp tác toàn diện về kinh doanh
384

Đào tạo, huấn luyện

127

Cố vấn, tham vấn

126

Dự án