Giá trị cốt lõi trong marketing

Hai giá trị cốt lõi trong marketing giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Hai giá trị cốt lõi trong marketing gốc

(Sơ đồ nằm trong phương pháp Marketing Gốc đã được đăng ký bản quyền tác giả)

02 giá trị cốt lõi trong marketing
  •  Nhu cầu: là sự nhận ra của bản thân về việc cần thiết đáp ứng về vật chất, tinh thần cho mình hoặc cho mọi người. Nhu cầu chia làm 2 nhóm chính bao gồm Thân thể ( vật lý)  và Tâm thức ( tâm lý) và chia làm 4 tầng nhu cầu được gọi là Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu ( do Marketing Gốc nghiên cứu)
  • Giá trị: là giá trị thu về khi mà khách hàng quy đổi những vật có giá trị (hàng hóa) để nhận lấy sản phẩm dịch vụ.

    Lợi ích được hình thành dưới 2 dạng vật lý và tâm lý

    • Vật lý: hiện hữu bằng vật chất.
    • Tâm lý: Được thể hiện thông qua tinh tần như cảm xúc, hơn thua ham muốn cho lục giác, nhận thấy sự phát triển về trí tuệ, tăng trưởng được tình yêu thương.